Contact: +31 (0) 493 313 458 info@akkercis.nl

Beleidsverklaring

Hiermee verklaart de directie van van den akker b.v. als plicht om op economisch verantwoorde wijze producten en diensten te leveren die voldoen aan de verwachtingen van de klant.
Bovendien is de doelstelling van van den akker b.v. om voortdurend de organisatie, kwaliteit van de producten, diensten en werkomgeving te verbeteren, alsmede de belasting van het milieu te verminderen en daar waar mogelijk te voorkomen.

De principes van van den akker b.v. zijn daarbij:

 • –  Wij stellen veiligheid, kwaliteit en zorg voor arbeidsomstandigheden en het milieu voorop bijalles wat we doen.
 • –  De diensten en producten, die wij aan onze klanten leveren mogen niet in strijd zijn met dewettelijke bepalingen.
 • –  We streven er naar om persoonlijk letsel van onze medewerkers, klanten en derden tevoorkomen.
 • –  Om concurrerend te blijven dienen wij ons in te stellen op het voortdurend toenemen van deeisen van de klanten.
 • –  De zorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu is ieders verantwoordelijkheid op zijnof haar werkgebied. Iedereen zal daarom de nodige kennis en middelen ter beschikking krijgenom die verantwoordelijkheid aan te kunnen.
 • –  De geldende wet-/regelgeving en vergunningsvoorschriften worden als minimum richtlijngehanteerd bij de uitvoering van de werkzaamheden.Om dit beleid gestalte te geven, is in samenhang met de ondernemingsdoelen het beleid met betrekking tot VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) als volgt geformuleerd:
 1. Een voortdurende afweging van noodzakelijke handelingen en de daaraan verbonden risico’s.
 2. Dusdanige werkmethoden toepassen zodat risico’s voor eigen personeel en voor derden zo veelmogelijk worden uitgesloten.
 3. Het motiveren van alle medewerkers om de grootst mogelijke mate van veiligheid, orde en netheidna te streven.
 4. Het actief betrekken van medewerkers in maatregelen die nodig zijn om de veiligheid te verhogendoor middel van het periodiek bespreken van veiligheidsmaatregelen en informatieoverdracht hieromtrent.
 5. Een deugdelijke planning van veiligheidsactiviteiten met verslaglegging van resultaten, ongevallenen tekortkomingen.
 6. Medewerkers stimuleren een positieve bijdrage te leveren bij de invulling en uitvoering van deVeiligheid-, gezondheid- en milieu aspecten
 7. De Directie streeft naar continue verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Om dit beleid te kunnen uitvoeren en de gestelde doelen te kunnen bereiken maken we gebruik van een KAM-systeem, waarin alle doelstellingen duidelijk zijn vastgelegd en bovenstaande doelen worden uitgewerkt.

Alle schriftelijke vastleggingen van de dienstverlening en van het uitgevoerde beleid zullen de juiste feiten weergeven. Bedrijfsgegevens dienen vertrouwelijk behandeld te worden.

Bovenstaande doelstellingen worden door de directie van harte onderschreven en het spreekt vanzelf dat, zoveel als binnen de mogelijkheden ligt, voorwaarden geschept zullen worden om tot een goede uitvoering van deze doelstellingen te komen. Wij vertrouwen erop dat eenieder ons hierin zal ondersteunen vanuit uw betrokkenheid bij kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu.

Deze beleidsverklaring wordt minimaal elke drie jaar geactualiseerd.

Aldus getekend d.d. 31 januari 2018 te Deurne

De Directie.
De heer J.A. van den Akker en de heer H.P. van den Akker

Download versie von onze beleidsverklaring: BELEIDSVERKLARING 2018